Previous Next

We are DISE

ครอบครัวที่อบอุ่นดูแลเสมือนบ้านหลังที่สอง

เรียนจริง รู้จริงนำความรู้จากห้องเรียน
สู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง

ชีวิต ดี๊ดีได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองชอบอย่างมีความสุข

Our Cooperatives

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

#มันต้องดีแน่ๆ มันต้องดีแน่นอน
วันนี้เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา...
1/08/61
ห้อง IT304 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา...
24-26/07/61
ห้อง IT304 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ปฎิทินกิจกรรม

Facebook

บริการของเราหน่วยพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

Digital Innovation Development Center


มุมความรู้นวัตกรรมดิจิทัล

Digital Innovatopn Knowledge Center


กระทู้ถาม-ตอบ

DISE Blog