เกี่ยวกับเรา

ชื่อภาษาไทย นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Digital Innovation and Software Engineering
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิสัยทัศน์
ปรัชญาหลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตกรรมดิจิทัลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อการประกอบวิชาชีพ
สีประจำหลักสูตร สีฟ้า


ประวัติความเป็นมา

จากความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานในรอบหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Digital Innovation and Software Engineering : DISE) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และเริ่มเปิดดำเนินการปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์

◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการพัฒนา เพื่อให้สามารถ
    พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลและสามารถแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ในองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ได้
◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ในด้านของซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้การประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้
◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาแนวความคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการร่วมกันทำงาน
    เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดในอนาคต
◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบทั้งในด้านแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม
◾ เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อนำไปสู่การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างมีคุณภาพ
◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสร้างงานวิจัยเชิงผลิตภาพและสามารถนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้
◾ เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการทำ
    ความร่วมมือ