รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล

จำนวนผู้ลงทะเบียน

[71] เวลา 8.00 - 12.00 น.
[71] เวลา 13.00 - 17.00 น.

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา เวลาสอบ ห้องสอบ
1 59181480126 นายทัศนะ ปากหวาน เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
2 59181400113 นายเค็ก คูณมม คณิตศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
3 59123230114 นายภาณุ​วิ​ชญ์​ เกิดไก่แก้ว บริหารทรัพยากรมนุษย์​ 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
4 61181490023 นางสาวอำนวยพร บุญขาว ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
5 59123180201 นางสาววีรวรรณ เนินบก การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
6 59123230119 นายชนกันต์ สวนมะพับ บริหารธุรกิจแขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
7 58123240118 นางสาวญาณิศา ชวดนุช การเงินการธนาคาร 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
8 59123180224 นางสาวเจนจิรา นงแสน การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
9 59123180111 นางสาวบุษกร จงห่วงกลาง การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
10 59123180140 นางสาววันวิสา สมคิด การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
11 59123180116 นายจักรพงษ์ วรรณบวร การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
12 59123180101 นางสาวอัญมณี วงพิเดช การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
13 59123180219 นายรัชชานนท์ พยัคมาก การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
14 59123180214 นางสาวเสาวคลธ์ ศรีสุข การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
15 59123180143 นายศิรวิทย์ พุ่มพวง การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
16 59123180106 นางสาวแวววรรณ ดาศรี การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
17 59123180105 นางสาวปิยะณัฐ อนะจันทร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
18 59123180129 นางสาวจุฑามาศ หัสดึ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
19 59123180148 นายเอกชัย สมเตย การจัดการ 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
20 59123180125 นางสาวสุดารัตน์ แซ่อื้อ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
21 59123180115 นางสาวทิพยาภรณ์ วิวัฒนชัยพงษ์ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
22 59123180123 นางสาวจันสกาณภ์ อ้นอมร การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
23 59123180134 นางสาวพนิดา กลิ่นหอม การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
24 59123180146 นางสาวจอย ผดุงศิลป์ การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
25 59123180118 นายนัฐพล วิทไธสง การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
26 59123180139 นางสาวเพ็ญนภา ฝอยฝน การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
27 59123180137 นายปกรเกียรติ์ ลิ้มวิโชติธนากูล การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
28 59123180215 นายธารีฉัตร ศิริอรรถ การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
29 59123180135 นางสาวชมพูนุช บัวทอง การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
30 59123180222 นางสาวเมธาวี ทองใบ การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
31 59123180144 นางสาวอภิชญา เอี่ยมโพธิ์ สาขาการจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
32 59123180114 นางสาวนราพร เรือศรีจันทร์ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
33 59123180117 นางสาวภัทรา สระอา การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
34 61181490024 นางสาวปภาวรินทร์ บุญช่วย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
35 59123180113 นางสาวสุภาวรรณ คนหาญ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
36 59123180130 นายบุญญฤทธิ์ จันทร์น่วม การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
37 61181490034 นายพัฒนพงศ์ ชูสังข์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
38 61181480004 นางสาววรรณิษา ทรัพย์ขำ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
39 59123180109 นายรวี เสรีตระกูล การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
40 59123180211 นางสาววสิกา จ่ายเคร่ง การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
41 59123180202 นายถิรานุ ใยสามเสน การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
42 59123470212 นายภัควัฒน์ อุ่นนิ่ม การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
43 59123180213 นายทศพร โกวิทย์วิวัฒน์ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
44 59123180122 นางสาวดวงนภา โสระสะ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
45 59123180147 นางสาวกรกนก สุคันธเกียรติ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
46 59123180108 นางสาวนภาพร สันทะยา การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
47 59123180207 นางสาววิชุดา อินทร์อนันต์ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
48 59123180206 นางสาวธิดารัตน์ ภาษาดี การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
49 59123180112 นางสาวกัญญารัตน์ สัตย์สม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
50 59123180208 นางสาวกุลธิดา ฤทธิ์งาม การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
51 59123180120 นางสาววรรัตน์ ใจเลี้ยง การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. 15-707 อาคาร 100 ปีฯ
52 59123180228 นางสาวศิริลักษณ์​ กิจสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
53 59123180119 นางสาวพิมศ์นารา นุสโต การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
54 59123180131 นางสาวสายสุนีย์ กิจโฉ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
55 59123180216 นายลภัสนันท์ ธงสวรรค์ การจัดการทั่วไป 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
56 59123180142 นางสาวปิยวรรณ กระจ่างอรรถชัย การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
57 59223180230 นางสาวธนภรณ์ ไกรสันเทียะ การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
58 59123180145 นายสิทธิโชค กลางอรัญ การจัดการทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
59 59123600121 นางสาวมลธิดา หลานวงษ์ การบัญชี 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
60 59123600101 นางสาวอภิญญา ไชยผาสุข การบัญชี 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
61 57222770101 นางสาวเกตุสิรี มีกุศล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
62 61122600006 นางสาวพัชริน มะริเกตุ คหกรรมศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
63 61122600008 นางสาวขวัญทิพย์ นาควิจิตร คหกรรมศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
64 61123660007 นางสาววิภาวี พัฒนาอารีกุล ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
65 61123660014 นายจิระวัฒน์ คชวิเชียร ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
66 61123660017 นายขวัญชัย คูหา ธุรกิจดิจิทัล 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
67 61123660018 นางสาววันดี จิ๋วแบน ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
68 61123660006 นายอัครเดช แย้มนุ่ม ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
69 61123660016 นายเสฏฐวุฒิ บัวเผื่อน ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
70 61123660003 นางสาวนันทิกานต์ โสมาบุตร ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
71 61123660012 นางสาวณภัคตรา ตรีพืช ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
72 61123660004 นายธนากร อ่อนนิ่ม ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
73 61123660019 นางสาวอัจฉราพรรณ วารีรักษ์ ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
74 61181300017 นายสรสิช หฤไชยะศักดิ์ ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
75 61123660009 นางสาวณัฏฐณิชา อินทพันธุ์ ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
76 61123660013 นายภสวร เจ้าพิทักษ์วงศ์ ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
77 61123660015 นายครรชิต แผนเหน่ง ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
78 61123660002 นายอัครพล โคตรจันทร์ ธุรกิจดิจิทัล 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
79 61181400025 นายณัชพล นาโพธิ์ตอง คณิตศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
80 61181400014 นางสาวภัทราพร ลายวิลัย คณิตศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
81 61123530007 นายสันติชัย บัวอุไร จิตวิทยา 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
82 59123390114 นายก่อเกียรติ สว่างแจ้งศรี การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
83 59123390119 นางสาวฐิตาภรณ์ เทียมนรา การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
84 59123390116 นางสาวสุทธิภรณ์ โตเขียว การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
85 59123390102 นางสาวธนาพร กรเอี่ยม การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
86 59123390118 นางสาวฐิติภา เทียมนรา การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
87 59123390113 นางสาวปิยะธิดา เพชรคอน การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
88 59123390106 นางสาวศิริพร ปฏิทิน การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
89 61181400036 นางสาวอมรรัตน์ นิญาณจิตต์ คณิตศาสตร์ 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
90 60181490104 นายอิสระพงษ์ อุทุม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
91 61123020030 นางสาวชลลดา แสงสุวรรณ ภาษาอังกฤษ 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
92 61123020048 นางสาวญาดา ทิพย์ประทุม ภาษาอังกฤษ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
93 61123590009 นางสาวรัชฎาภรณ์ ธัญญเจริญ สารสนเทศศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
94 59123390117 นางสาวอรรถยา งอกคำ การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
95 61181400040 นางสาวกาญจนา อินสว่าง คณิตศาสตร์ 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
96 61181400041 นายกนกศักดิ์ เพ็งพิศ คณิตศาสตร์ 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
97 61181400046 นายวันเฉลิม งอนสันเทียะ คณิตศาสตร์ 13.00 - 17.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
98 59123390112 นางสาวชลธิชา พลยุทธ การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
99 59123390115 นางสาวศศิธร สิริธรรม การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
100 59123390105 นางสาววริศรา พรมโสภา การจัดการท่องเที่ยว 08.00 - 12.00 น. IT701 อาคาร 75 ปีฯ
101 57181020231 นางสาวบงกชเพชร บุญนิยม ภาษาอังกฤษ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
102 61122420011 นายวชิรวิทย์ พวงเพ็ชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
103 61122420010 นายวัชราวุฒิ พฤทธิ์เศรษฐดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
104 59121210101 นางสาวกมลชนก สุวรรณแกม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
105 59121210103 นายวรรณชัย พลนวน อังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
106 61122420013 นายธนากร ชุลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
107 61122420014 นายพันธกานต์ อาดัม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
108 61122420004 นางสาวธนาภรณ์ เรือนก้อน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
109 61122420009 นายศิรายุ ศิริสุวรรณ วิทยาการคอมพิ้วเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
110 61122420002 นายสกลวัฒน์ ณัฐ​พร​ลาภ​ิสรา​ วิทยาการ​คอมพิวเตอร์​ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
111 61122420005 นายกฤษณะ ตอลีบี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
112 61122420008 นายกฤษฎา เซี่ยงว่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
113 61181400010 นายโชคทวี ทองสาม คณิตศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
114 61122420001 นางสาวรัตนพร แดวัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
115 61181400018 นางสาวภควดี เจริญใจ คณิตศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
116 61122420006 นายอนุวัฒน์ จันทร์รัศมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
117 61181400031 นางสาวสุรินทร แสนสุภา คณิตศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
118 61181400013 นายเตโชดม จันทร์คลาย คณิตศาสตร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
119 61122420003 นายอรรฒพล จิตรักมั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
120 61181400006 นายเฉลิมวัฒน์ กลับฝั่ง คณิตศาสตร์​ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
121 61181860008 นางสาวญาณิศา ภูธรฤทธิ์ ปฐมวัย 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
122 61181860007 นางสาวฐิติรัตน์ เลยะกุล การศึกษาปฐมวัย 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
123 61181400004 นายชัชวาลย์ รอดจันทร์ คณิตศาสตร์ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
124 61181480005 นางสาวอรอินทุ์ ทองไพรวรรณ เคมี​และ​วิทยา​ศาสตร์​ทั่วไป​ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
125 61181480011 นางสาวสุภาพร พึ่งอุดม เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
126 61181480006 นางสาวรัชนี เลิศปัญญา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
127 61181480001 นางสาวจิตรา เจริญสุข เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
128 61123020026 นางสาวอสมาภรณ์ ตรีสง่า ภาษาอังกฤษ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
129 61122390004 นางสาววรรณรัตน์ ปัทมวัฒน์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
130 61181490036 นางสาวสิริพา พานเพ็ชร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
131 61123020024 นายภูตะวัน วิเศษแก้ว ภาษาอังกฤษ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
132 61181490041 นางสาวปาริมา ทับทิมหิน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
133 61123020025 นางสาวปวรวรีย์ ไตรย์ปักษ์ มนุษยศาสตร์ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
134 61181490048 นางสาวพิชญา ธรรมนิมิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
135 59122470114 นางสาวธัญญารัตน์ ใจสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
136 61122390008 นางสาวสุธิตา หมทอง นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
137 61122390001 นางสาวกนกพร เปล่งสันเทียะ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
138 61122390005 นายกฤษฎร สวามีชัย นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 08.00 - 12.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
139 61122390002 นางสาวภานุ​มาส​ ชู​ตระกูล​ นวัตกรรม​ดิจิทัล​และ​วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์​ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
140 61122390007 นางสาววราภรณ์ สุขสาร นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
141 61122390006 นางสาวณัฐธิดา บุญสวัสดิ์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ
142 61122390003 นางสาวนฤมล จิรมงคลคลโรจน์ นวัตกรรมดิจิทัลเเละวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 13.00 - 17.00 น. IT601 อาคาร 75 ปีฯ