รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานวัตกรและวิศวกรซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 2
(DISE CAMP II: My craft game)

* ในวันที่เข้าค่ายให้ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ส่งหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้นำมาด้วย
ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะ หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
1 นายทศพล ดีงามเสมอ หนองแค สรกิจพิทยา รอพิจารณา -
2 นายชัยพัฒนา อังคะชัยวนิชสกุล โรงเรียนปทุมวิลัย อนุมัติ
3 นายศุภฤกษ์ อินจันทึก โรงเรียนปทุมวิไลย อนุมัติ
4 นายสามิต สิทธิเดช อู่ทอง อนุมัติ
5 นางสาววิชญาดา คำดี ปราจีนกัลยาณี อนุมัติ
6 นายกรชนก เจริญฤทธิ์ โรงเรียนปทุมวิลัย อนุมัติ
7 นายจิรพงศ์ ขอประสงค์ โรงเรียนสระแก้ว อนุมัติ
8 นายธิติพันธ์ ใบกว้าง โรงเรียนปทุมวิไลย อนุมัติ
9 นางสาวกรกนก สันเทียะ สูงเนิน อนุมัติ
10 นางสาวณัฐธิดา บุญสวัสดิ์ สุวรรณวิทยา อนุมัติ
11 นายกิตติศักดิ์ ชัยรัตน์พูลเดช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 อนุมัติ
12 นางสาวชลธิชา ขุขันธ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อนุมัติ
13 นายชยานันต์ ภารุณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อนุมัติ
14 นายเรืองศักดิ์ วงค์ศิริวิวัฒน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 อนุมัติ
15 นางสาวณัฐณิชา เหลือมเพชร บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ อนุมัติ
16 นางสาววาสนา ทองสุข ปราจีนกัลยาณี อนุมัติ
17 นางสาวธัญสุดา อินโท โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อนุมัติ
18 นางสาวนารีรัตน์ เฉียงจะโปะ สะแกราชธวัชศึกษา อนุมัติ
19 นายรัชชานนท์ สุพรัฒนกุล โรงเรียนสามโคก อนุมัติ
20 นายเกียรติศักดิ์ เนระมา โรงเรียนสามโคก อนุมัติ
21 นายนวัตกรรม ขำรัก ปราจีนกัลยาณี อนุมัติ
22 นายราเมศวร์ แตงอ่อน โรงเรียนสามโคก อนุมัติ
23 นางสาวอรปรียา เสาร์เงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 อนุมัติ
24 นางสาวทิพญาภรณ์ นุชมี ปราจีนกลัยาณี อนุมัติ
25 นางสาววิภาวดี ชัยบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 อนุมัติ
26 นายปกรณ์ ยะมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 อนุมัติ