กำหนดการอบรม

สถานที่อบรม อาคาร 75 ปี วไลยอลกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 – 09.30 น. เปิดโครงการ DISE CAMP
09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพดิจิทัล”
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพดิจิทัล” (ต่อ)
10.40 – 12.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
12.00 – 12.50 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.50 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รอบบ่าย)
13.00 – 14.00 น. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
14.00 – 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเกม 2 มิติ"
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเกม 2 มิติ" (ต่อ)
16.30 – 17.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
สถานที่อบรม อาคาร 75 ปี วไลยอลกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 – 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเกม 2 มิติ"
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเกม 2 มิติ" (ต่อ)
12.00 – 12.50 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.50 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รอบบ่าย)
13.00 – 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเกม 2 มิติ" (ต่อ)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเกม 2 มิติ" (ต่อ)
16.30 – 17.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
สถานที่อบรม อาคาร 75 ปี วไลยอลกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. สรุปกิจกรรม และเดินทางกลับ

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม


ใบสมัครเข้าค่าย

วิทยากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อสอบถาม

โทร. 092-664-8008
อีเมล dise@vru.ac.th, surin@vru.ac.th