Previous Next

We are DISE

ครอบครัวที่อบอุ่นดูแลเสมือนบ้านหลังที่สอง

เรียนจริง รู้จริงนำความรู้จากห้องเรียน
สู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง

ชีวิต ดี๊ดีได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองชอบอย่างมีความสุข

Our Cooperatives

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

DISE รับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติ 64และภาคพิเศษ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 1 ตุลาคม 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Productive นักศึกษา
วันที่ 26 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ปฎิทินกิจกรรม

Facebook