ข่าวประชาสัมพันธ์

  


กิจกรรม "DISE...พาเพลิน"

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา : 9.00 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง IT304 อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตารางกิจกรรม :

วันที่ 8.30 - 9.00 น. 9.00 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 - 16.00 น.
24 ก.ค.2561 ลงทะเบียน กิจกรรมสันทนาการ VRU We are DISE (อัตลักษณ์) พักรับประทานอาหาร Algorithm Design
25 ก.ค.2561 ลงทะเบียน Basic Mathematics พักรับประทานอาหาร Funny English Conversations
26 ก.ค.2561 ลงทะเบียน Basic Mathematics พักรับประทานอาหาร Funny English Conversations


ค่าใช้จ่าย : ฟรี
วิทยากร : คณาจารย์ประจำหลักสูตร
ติดต่อสอบถาม : อีเมล dise@vru.ac.th โทร. 092-664-8008

*ผู้เข้าร่วมอบรมแต่งกายด้วยชุดสุภาพ*

ผู้แต่ง dise
วันที่เผยแพร่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561