สถานะการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง

1. การสมัครผ่านสาขาวิชาไม่เสียค่าสมัคร
2. ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และรอการตอบกลับจากสาขาวิชา
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ลำดับ ชื่อ - สกุล รอบที่สมัคร สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 นางสาวพิมพิมล คงสมจรูญ โควตา -รอสัมภาษณ์-
2 นางสาวสุเนตรา ดิษฐธเนตร โควตา -รอสัมภาษณ์-
3 นางสาวณัฎณิชา ดวงแก้ว โควตา -รอสัมภาษณ์-
4 นางสาวธวัลรัตน์ เย็นสุข โควตา -รอสัมภาษณ์-
5 นายพรหมพิสุทธิ์ สุพงษ์ โควตา -รอสัมภาษณ์-
6 นางสาวปริฉัตร บุญมาทัน โควตา -รอสัมภาษณ์-
7 นางสาวศิวิชญา พันธ์รู้ดี โควตา -รอสัมภาษณ์-
8 นางสาวพรทิพย์ หมั่นหนองทุ่ม โควตา -รอสัมภาษณ์-
9 นางสาวสิริญญา เสียงหาญ โควตา -รอสัมภาษณ์-
10 นางสาวนพรัตน์ อมณวกุล โควตา -รอสัมภาษณ์-
11 นางสาวธมลวรณ ทิราสิงห์ โควตา -รอสัมภาษณ์-
12 นางสาวพีมรดา วงภูธร โควตา -รอสัมภาษณ์-
13 นายธีรภัทร อนันตะเศรษฐกูล โควตา (เข้าระบบคณะ) -รอสัมภาษณ์-
14 นางสาวมาริษา อัดจันทร์ โควตา (เข้าระบบคณะ) -รอสัมภาษณ์-
15 นายเพชรพิสุทธิ์ สุพงษ์ โควตา -รอสัมภาษณ์-
16 นายทศวรรษ​ แซ่ม้า โควตา -รอสัมภาษณ์-
17 นายณัฐวุฒิ​ เทียนขาว โควตา -รอสัมภาษณ์-
18 นาย ปัญกฤช ขันกนกสิงห์ โควตา -รอสัมภาษณ์-
19 นายธนาวุธ สุขสุยุทธ์ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
20 นางสาวธน บุญเรือง แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
21 นายนพพล อินทร์แย้ม แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
22 นางสาวบัณฑิตา ใบบาง แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
23 นายธนธรณ์ ศรีพยัคฆ์ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
24 นายรัชชานนท์ สุพรพัฒนกุล โควตา -รอสัมภาษณ์-
25 นายนวัตกรรม ขำรัก โควตา -รอสัมภาษณ์-
26 นางสาวนารีรัตน์ เฉียงโปะ โควตา -รอสัมภาษณ์-
27 นางสาววิชญาดา คำดี โควตา -รอสัมภาษณ์-
28 นายชยานันต์ ภารุณ โควตา -รอสัมภาษณ์-
29 นางสาวนภสร ฉิ่งเนียม โควตา -รอสัมภาษณ์-
30 นางสาวบุษกร สีจันลา โควตา -รอสัมภาษณ์-
31 นางสาวสุดารัตน์ หาญชนะ โควตา -รอสัมภาษณ์-
32 นางสาวยุพาพร เยาวพงษ์ โควตา -รอสัมภาษณ์-
33 นายทศพล ดีงามเสมอ โควตา -รอสัมภาษณ์-
34 นายกิตติศักดิ์ ชัยรัตน์พูลเดช แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
35 นางสาววิภาวดี ชัยบุญ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
36 นางสาวบุญชนก เสน่หา แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
37 นายนายชัยพัฒนา อังคะชัยวณิชสกุล แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
38 นายกรประพัฒน์ จันทร์ไกร แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
39 นายกรชนก เจริญฤทธิ์ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
40 นางสาวชลธิชา ขุขันธ์ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
41 นางสาววาสนา ทองสุข แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
42 นางสาวทิพญาภรณ์ นุชมี แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
43 นางสาวธัญสุดา อินโท แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
44 นางสาวรัชนีกร กลิ่นหอม แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
45 นางสาวพรธีรา สังข์จีน แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
46 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
47 นายจิรพงศ์ ขอประสงค์ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
48 นางสาวกิตติญา ปั้นงาม แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
49 นางสาวกรกช เลิศสิทธิรักษ์ โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
50 นายเกียรติศักดิ์ เนระมา โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
51 นางสาววริศรา หล้านามวงศ์ โควตาท้องถิ่น -ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
52 นางสาวศศิวิมล คงแก้วมณี โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
53 นางสาววลัยพร มาศิริ โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-