สถานะการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง

1. การสมัครผ่านสาขาวิชาไม่เสียค่าสมัคร
2. ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และรอการตอบกลับจากสาขาวิชา
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ลำดับ ชื่อ - สกุล รอบที่สมัคร สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 นายจิรายุ นิลแก้ว ภาคพิเศษ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -รอสัมภาษณ์-
2 พระพรชัย เชื้อนิจ ภาคพิเศษ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -รอสัมภาษณ์-
3 พันตำรวจโทณพล ธนะศรี ภาคพิเศษ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -รอสัมภาษณ์-
4 นายบริรักษ์ สุขะตุงคะ ภาคพิเศษ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -รอสัมภาษณ์-
5 นางสาวธัญชนก วิโรจนกุล ภาคพิเศษ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -รอสัมภาษณ์-
6 นางสาวกัญวรา เพิ่มพูลทรัพย์ ภาคพิเศษ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -รอสัมภาษณ์-
7 นางสาวพวงพยอม วงษ์ฝุง ภาคพิเศษ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -รอสัมภาษณ์-
8 นางสาวยศวดี อำมะฤกษ์ ปกติ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
9 นายพงษ์พีระ หลวงพินิจ ภาคพิเศษ (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -รอสัมภาษณ์-
10 นางสาวสุวนันท์ เสนารักษ์ โควตา (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
11 นายณัฐวุฒิ คอยตาม โควตา (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
12 นางสาวนภาพร รักษ์เกลี้ยง โควตา (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
13 นางสาวอริสรา จิตระเบียบ โควตา (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
14 นางสาวกันต์กมล เหง้าพรหมมินทร์ โควตา (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
15 นางสาวพิมพิมล คงสมจรูญ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
16 นางสาวสุเนตรา ดิษฐธเนตร โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
17 นางสาวณัฎณิชา ดวงแก้ว โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
18 นางสาวธวัลรัตน์ เย็นสุข โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
19 นายพรหมพิสุทธิ์ สุพงษ์ โควตา (เข้าระบบมหาวิทยาลัย) -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
20 นางสาวปริฉัตร บุญมาทัน โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
21 นางสาวศิวิชญา พันธ์รู้ดี โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
22 นางสาวพรทิพย์ หมั่นหนองทุ่ม โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
23 นางสาวสิริญญา เสียงหาญ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
24 นางสาวนพรัตน์ อมณวกุล โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
25 นางสาวธมลวรณ ทิราสิงห์ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
26 นางสาวพีมรดา วงภูธร โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
27 นายธีรภัทร อนันตะเศรษฐกูล โควตา (เข้าระบบคณะ) -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
28 นางสาวมาริษา อัดจันทร์ โควตา (เข้าระบบคณะ) -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
29 นายเพชรพิสุทธิ์ สุพงษ์ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
30 นายทศวรรษ​ แซ่ม้า โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
31 นายณัฐวุฒิ​ เทียนขาว โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
32 นาย ปัญกฤช ขันกนกสิงห์ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
33 นายธนาวุธ สุขสุยุทธ์ แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
34 นางสาวธน บุญเรือง แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
35 นายนพพล อินทร์แย้ม แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
36 นางสาวบัณฑิตา ใบบาง แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
37 นายธนธรณ์ ศรีพยัคฆ์ แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
38 นายรัชชานนท์ สุพรพัฒนกุล โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
39 นายนวัตกรรม ขำรัก โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
40 นางสาวนารีรัตน์ เฉียงโปะ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
41 นางสาววิชญาดา คำดี โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
42 นายชยานันต์ ภารุณ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
43 นางสาวนภสร ฉิ่งเนียม โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
44 นางสาวบุษกร สีจันลา โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
45 นางสาวสุดารัตน์ หาญชนะ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
46 นางสาวยุพาพร เยาวพงษ์ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
47 นายทศพล ดีงามเสมอ โควตา -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
48 นายกิตติศักดิ์ ชัยรัตน์พูลเดช แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
49 นางสาววิภาวดี ชัยบุญ แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
50 นางสาวบุญชนก เสน่หา แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
51 นายนายชัยพัฒนา อังคะชัยวณิชสกุล แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
52 นายกรประพัฒน์ จันทร์ไกร แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
53 นายกรชนก เจริญฤทธิ์ แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
54 นางสาวชลธิชา ขุขันธ์ แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
55 นางสาววาสนา ทองสุข แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
56 นางสาวทิพญาภรณ์ นุชมี แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
57 นางสาวธัญสุดา อินโท แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
58 นางสาวรัชนีกร กลิ่นหอม แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
59 นางสาวพรธีรา สังข์จีน แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
60 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
61 นายจิรพงศ์ ขอประสงค์ แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
62 นางสาวกิตติญา ปั้นงาม แฟ้มสะสมผลงาน -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
63 นางสาวกรกช เลิศสิทธิรักษ์ โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
64 นายเกียรติศักดิ์ เนระมา โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
65 นางสาววริศรา หล้านามวงศ์ โควตาท้องถิ่น -ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
66 นางสาวศศิวิมล คงแก้วมณี โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
67 นางสาววลัยพร มาศิริ โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-