สถานะการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง

1. การสมัครผ่านสาขาวิชาไม่เสียค่าสมัคร
2. ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และรอการตอบกลับจากสาขาวิชา
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ลำดับ ชื่อ - สกุล รอบที่สมัคร สถานะการสมัคร หมายเหตุ
1 นายกิตติศักดิ์ ชัยรัตน์พูลเดช แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
2 นางสาววิภาวดี ชัยบุญ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
3 นางสาวบุญชนก เสน่หา แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
4 นายนายชัยพัฒนา อังคะชัยวณิชสกุล แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
5 นายกรประพัฒน์ จันทร์ไกร แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
6 นายกรชนก เจริญฤทธิ์ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
7 นางสาวชลธิชา ขุขันธ์ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
8 นางสาววาสนา ทองสุข แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
9 นางสาวทิพญาภรณ์ นุชมี แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
10 นางสาวธัญสุดา อินโท แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
11 นางสาวรัชนีกร กลิ่นหอม แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
12 นางสาวพรธีรา สังข์จีน แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
13 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
14 นายจิรพงศ์ ขอประสงค์ แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
15 นางสาวกิตติญา ปั้นงาม แฟ้มสะสมผลงาน -รอสัมภาษณ์-
16 นางสาวกรกช เลิศสิทธิรักษ์ โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
17 นายเกียรติศักดิ์ เนระมา โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
18 นางสาววริศรา หล้านามวงศ์ โควตาท้องถิ่น -ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
19 นางสาวศศิวิมล คงแก้วมณี โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-
20 นางสาววลัยพร มาศิริ โควตาท้องถิ่น -ผ่านการสอบสัมภาษณ์-