อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

ประธาน

อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

กรรมการ

อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน

กรรมการและเลขานุการ

ดร.จิตภัทร บุนนาค

ผู้จัดการส่วนระดับ 8 ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

นางสาวฐธณัช ธนัฐรุจกุล

วิศวกร 6 ส่วนการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)