สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประวัติผู้สมัคร
ประวัติการศึกษา