สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประวัติผู้สมัคร
ประวัติการศึกษา