ติดต่อเรา

กรอกข้อมูล

         

 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Digital Innovation and Software Engineering
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 13180

  อีเมล  :   dise@vru.ac.th
  คณะ  :   www.sci.vru.ac.th
  มหาวิทยาลัย  :   www.vru.ac.th