โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต
           - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 12 หน่วยกิต
          - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต
          - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 27 หน่วยกิต
          - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
          - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
   2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 21 หน่วยกิต
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


รายวิชาในหมวดต่าง ๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน จำนวน 9 หน่วยกิต
SMS109 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์
(Linear Algebra and Its Applications)
SDS107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานคณิตศาสตร์
(Computer Programming for Mathematical Works)
SDS207 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Research Methodology for Digital Innovation and Software Engineering)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 60 หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จำนวน 12 หน่วยกิต
SDS102 การใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานในองค์กร
(Fundamental Software in Organization)
SDS103 ทักษะการสื่อสารสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Communication Skill for Digital Innovation and Software Engineering)
SDS201 จรรยาบรรณวิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Digital Innovation and Software Engineering Professional Ethics)
SDS205 วิศวกรรมกระบวนการทางซอฟต์แวร์
(Software Process Engineering)
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน 12 หน่วยกิต
SDS302 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Innovation Implementations)
SDS303 นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยดิจิทัล
(Innovative Digital Security Management)
SDS307 สัมมนานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Seminar in Digital Innovation and Software Engineering)
SDS401 โครงงานพิเศษนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Special Project in Digital Innovation and Software Engineering)
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน 27 หน่วยกิต
SDS101 วิทยาการซอฟต์แวร์
(Software Science)
SDS104 วิศวกรรมความต้องการของระบบ
(System Requirement Engineering)
SDS106 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับนวัตกรรมดิจิทัล
(Software Architecture for Digital Innovation)
SDS202 การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทางซอฟต์แวร์
(Software Modeling and Analysis)
SDS206 หลักการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์
(Principles of Digital Innovation and Software Design)
SDS208 พื้นฐานการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
(Basic Computer Language for Digital Innovation Development)
SDS209 การทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์
(Digital Innovation and Software Testing)
SDS301 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Innovation Development)
SDS306 การประกันคุณภาพและมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์
(Principles of Digital Innovation and Software Quality Assurance and Standard)
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จำนวน 6 หน่วยกิต
SDS105 ระบบฐานข้อมูลเชิงประยุกต์
(Applied Database System)
SDS204 นวัตกรรมข้อมูลดิจิทัล
(Digital Data Innovation)
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
SDS309 นวัตกรรมเครือข่ายดิจิตัลและการติดต่อสื่อสาร
(Digital Network Innovation and Communication Foundations)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จำนวน 21 หน่วยกิต
SDS203 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Digital Innovation Development)
SDS210 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Introduction to Economic Foundations Entrepreneurship of Digital Innovation and Software Engineering)
SDS211 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการตลาดในโลกไซเบอร์
(Digital Innovation Development for Cyber Marketing)
SDS212 นวัตกรรมเกมดิจิทัล
(Digital Game Innovation)
SDS213 หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงลักษณะ
(Aspect-Oriented Software Development)
SDS214 การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Computer Language for Digital Innovation Development)
SDS304 การพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างแพลตฟอร์ม
(Software Development on Multiplatforms)
SDS305 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแบบอาไจล์
(Agile Digital Innovation Development)
SDS308 หลักกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Innovation Strategies Principles)
SDS310 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่ม
(Team-Oriented Software Development)
SDS311 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ
(Integrative Programming and Technologies)
SDS312 เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส
(Open Source Technology)
SDS313 ฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Innovation Lab)
SDS314 หลักการอภิบาลอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
(Introduction to Internet Governance)
SDS402 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบกระจายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(Distributed Processing Software Development and Cloud Computing)
SDS403 การพัฒนานวัติกรรมดิจิทัลสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Digital Innovation Development for Internet of Things)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 7 หน่วยกิต
SDS405 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Preparation for Cooperative Education in Digital innovation and Software Engineering)
SDS406 สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Cooperative Education in Digital innovation and Software Engineering)